Procedura recenzowania i informacje dla autorów

Zasady recenzowania artykułów naukowych w półroczniku Tanganika MAGAZYN

 1. W czasopiśmie Tanganika MAGAZYN publikowane są oryginalne prace naukowe, artykuły popularno-naukowe oraz przeglądowe. Magazyn jest dwujęzyczny- polsko-angielski, tak więc wszystkie artykuły mają wersję polskojęzyczną i angielskojęzyczną. Tłumaczeniami zajmuje się Redakcja magazynu.
 1. Artykuły, które nie są zgodne z profilem Tanganika MAGAZYN, są odrzucane w trakcie wstępnej oceny, a autor/autorzy otrzymują informację o niedopuszczeniu do dalszej oceny.
 2. Do oceny każdego artykułu naukowego powołuje się dwóch niezależnych recenzentów, w tym jednego z zagranicy.
 3. Recenzja jest przygotowywana w systemie „double-blind review proces”, recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości.
 4. Recenzje mają formę pisemną.
 5. W przypadku, gdy recenzje sugerują autorowi/autorom poprawki, Redakcja przekazuje im uwagi recenzentów.
 6. Przy uzyskaniu dwóch negatywnych opinii, artykuł nie jest publikowany.
 7. Przy dwóch skrajnych recenzjach decyzję o publikacji podejmuje Redaktor Naczelny w porozumieniu z Radą Redakcyjną.
 8. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane.

Informacje dla Autorów

 1. Przed nadesłaniem opracowania prosimy o zapoznanie się z zasadami recenzowania artykułów w Tanganika MAGAZYN.
 2. Tekst artykułu należy nadesłać w postaci elektronicznej w  formacie .doc lub .docx na adres e-mail: biurokrakow@tropheus.com.pl
 3. Zdjęcia powinny być nadsyłane w formacie .jpg, .tif.
 4. Preferowana objętość opracowań łącznie z przypisami i spacjami to około 15 000 – 20 000 znaków. Artykuły o dłuższym tekście mogą być publikowane po indywidualnych ustaleniach z Redakcją.
 5. Uprzejmie prosimy o dołączenie streszczenia w o objętości od 100 do 150 słów.
 6. Uprzejmie prosimy, aby nadsyłane opracowania spełniały przyjęte w środowisku naukowym standardy formalne (por. np. Szczegółowe zalecenia edytorskie dla Autorów przyjęte przez miesięcznik Państwo i Prawo, dostępne na stronie http://www.panstwoiprawo.pl/zalecenia_pip_2010.pdf).
 7. Prosimy o zastosowanie się do wytycznych zapisu łacińskich nazw naukowych taksonów roślin i zwierząt oraz formatu przypisów. Uwagi te są rozsyłane autorom pocztą mailową.
 8. Artykuły nadsyłane w języku polskim są tłumaczone na język angielski, a następnie wysyłane autorowi do korekty. Artykuły nadsyłane w języku angielskim są tłumaczone na język polski i wysyłane do korekty.
 9. Wszystkie teksty podlegają korekcie językowej.
 10. Publikacja w Tanganika MAGAZYN jest odpłatna.