Tanganika MAGAZYN 22 -2018

Spis treści/Contents Tanganika MAGAZYN 22

Monografia/Monograph

  •  Julidochromis sp. “Transcriptus Tanzania”, a cryptic species from the southern Tanzanian coast of Lake Tanganyika, and an overview of the genus Julidochromis; Julidochromis sp. „Transcriptus
    Tanzania”, tajemniczy gatunek z południowego, tanzańskiego wybrzeża jeziora Tanganika wraz
    z przeglądem rodzaju Julidochromis – Magnus Karlsson, Mikael Karlsson